Zavřít

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.matejovsky-obliecky.sk/. Podmienky bližšie spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov

Základné údaje:

Prevádzkovateľ obchodu a dodávateľ tovaru:  Matějovský a.s.
Zodpovedná osoba za prevádzku obchodu: Zdeněk Matějovský
Sídlo spoločnosti: Vladimíra Komárka 606, 513 01 Semily
IČO: 04561856
DIČ: CZ04561856
tel.: +420 481 621 261
e-mail: obchod@matejovsky-textil.cz

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. NOZ). Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť či dopĺňať. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach http://www.matejovsky-obliecky.sk/ rovnako ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je osobou právnickou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi oboznámiť. Uzavretá zmluva je dodávateľom archivovaná s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. 

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode http://www.matejovsky-obliecky.sk/ a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok možno dohodnúť v kúpnej zmluve s predávajúcim. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Objednávky

Objednávky urobené prostredníctvom internetového obchodu www.matejovsky-obliecky.sk sú považované za záväzné.

Tovar expedujeme do 24 hodín nasledujúceho pracovného dňa. V období vianočných sviatkov je odbavenie objednávok vybavované obmedzene, keď kupujúci sú na webových stránkach informovaní o aktuálnych termínoch dodania.

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávke, preto je potrebné riadne vyplnenie všetkých povinných údajov vrátane telefónu v objednávke. Objednaný tovar je zasielaný podľa spôsobu voľby úhrady. 

V prípade spôsobu doručenia dobierkou je k cene tovaru pripočítaný poplatok za dobierku vo výške 39 Kč. K cene tovaru môže byť tiež pripočítané poštovné, ktorého výška sa líši v závislosti na destinácii doručenie tovaru a od akcií a od tovaru, keď kupujúci je s výškou oboznámený pri realizácii nákupu tovaru.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Príjem objednávok je možné urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poštou: na adresu Matějovský a.s., Vladimíra Komárka 606, 513 01 Semily, Česká republika, obálku označiť „objednávka tovaru“;
 • Prostredníctvom internetového obchodu: http://www.matejovsky-obliecky.sk/;
 • E-mailom: objednavky@matejovsky-textil.cz

Na stránkach internetového obchodu nájdete zoznam tovaru, ktorý je prezentovaný dodávateľom na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazené na stránkach internetového obchodu s výnimkou ustanovenia o storne objednávky zo strany objednávateľa. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Českej republiky alebo Slovenska.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne, keď tieto údaje potvrdzuje kupujúci tým, že tovar „Objedná“. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Táto správa je automatickou informáciou pre zákazníka, že Dodávateľ prijal jeho objednávku, nepovažuje sa však za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V nasledujúcich dňoch dostane kupujúci ďalšiu e-mailovú správu, v ktorej mu bude oznámené, že objednávka bola prijatá a vybavuje sa. Za okamih uzavretia kúpnej zmluvy sa považuje doručenie tejto správy; s výnimkou ustanovenia o storne objednávky zo strany dodávateľa. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky s výnimkou ustanovení o storne objednávky zo strany objednávateľa.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Všetok tovar, ktorý je prezentovaný v internetovom obchode http://www.matejovsky-obliecky.sk/, sa nepovažuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie § 1732 sa v tomto prípade neuplatňuje. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy robí až Kupujúci svojou objednávkou.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Kupujúci berie ďalej na vedomie, že ak zadá svoje daňové identifikačné číslo (DIČ) do objednávkového formulára, bude platnosť tohto DIČ overená voči prideleniu pre účely DPH. V prípade neplatného alebo nesprávneho zadaného DIČ nebude toto DIČ na následne vystavenom daňovom doklade uvedené. V prípade zadania platného DIČ bude zmluva považovaná za uzavretú s podnikateľom.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Platobné podmienky a cena tovaru

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu dodávateľom v okamihu potvrdenia objednávky.

Kúpnu cenu je možné uhradiť v hotovosti (priamy nákup, dobierka), prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platba kartou online. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je kupujúci pri odbere tovaru na faktúru povinný uhradiť cenu dodaného tovaru do 2 týždňov odo dňa vystavenia faktúry. V prípade omeškania s úhradou je kupujúci povinný zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

V prípade začatia upomienkového konania uhradí dlžník poplatok vo výške 100 Kč za jednu upomienku. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom úhrady ceny tovaru. Okamihom úhrady sa rozumie pri platbe v hotovosti (priamy nákup, dobierka) – prevzatie príslušnej sumy splnomocnenou osobou; pri prevode na účet deň pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho a pri online platbe kartou je deň platby deň pripísania príslušnej sumy na účet. 

V prípade evidovaného dlhu nie sú objednávky vybavované do termínu uhradenia dlhu. Ak dlh nebude uhradený do 14 dní od prijatia novej objednávky, bude nová objednávka stornovaná. Ak sa bude neplatenie opakovať, tovar bude po uhradení všetkých dlžných súm zasielaný len na dobierku. Poštovné do zahraničia platí vždy odberateľ.

Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosti využiť ďalšie spôsoby platby, ktoré sú uvedené nižšie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad „Zálohová faktúra – daňový doklad“. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Spôsoby platieb:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • platba kartou pri prevzatí tovaru v predajni
 • platba dobierkou
 • platba kartou online – prostredníctvom platobnej brány ČSOB, ktorá akceptuje platobné karty bez obmedzenia meny či vydávajúcej banky z celého sveta
 • platba bankovým prevodom online – prostredníctvom služby ePlatby+ (platbu realizuje zákazník vo svojom internetovom bankovníctve s predvyplneným platobným príkazom)
 • klasická platba bankovým prevodom (platobné údaje zákazník dostane po uzavretí objednávky)

Spolu s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom služby ePlatby+ dochádza k presmerovaniu na internetové bankovníctvo zákazníkovej banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu (po odoslaní je presmerovaný späť na stránku e-shopu). Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

V prípade platieb kartou online a bankovým prevodom online je podľa zákona o evidencii tržieb predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu platieb kartou online a bankovým prevodom online u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet dodávateľa. V prípade nepripísania príslušnej sumy na účet dodávateľa do 7 kalendárnych dní dôjde k stornovaniu objednávky.

V prípade zaslania tovaru do zahraničia (tým sa rozumejú ponúkané štáty EÚ mimo Slovenska), je možné hradiť zásielku iba vopred, tzn. kartou online alebo bankovým prevodom. Platba dobierkou v krajinách EÚ (okrem Slovenska) nie je možná.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Vydané zľavové kódy dodávateľom možno uplatniť iba na neakciový a nezľavnený tovar, ak nie je uvedené inak.

Na základe kúpnej zmluvy vystaví dodávateľ kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty.

Zmena konfekcie uzáveru posteľnej bielizne (zo zipsového na gombíkový) je spoplatnená sumou 150 Kč za jednu posteľnú súpravu. Konfekčné úpravy obliečok na anatomické vankúše nevykonávame.

5. Podmienky pre uplatnenie darčekového poukazu (vouchera)

Darčekový poukaz je možné uplatniť výhradne v e-shope www.matejovsky-obliecky.sk alebo v podnikovej predajni v Semiloch. Platnosť poukazu je vždy jeden rok. Darčekový poukaz je možné zaslať vo vytlačenej forme. V ponuke je tiež elektronický darčekový poukaz, ktorý je možné kúpiť len v prípade online platby (kartou alebo elektronickým bankovníctvom). Po potvrdení platby je poukaz obratom aktivovaný. Elektronický poukaz je možné stiahnuť z odkazu, ktorý je súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky.  

Pokiaľ nie je využitá celá nominálna hodnota darčekového poukazu (voucheru) alebo ak Zákazník urobí nákup v nižšej hodnote, ako je nominálna hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrátenie finančného rozdielu. Voucher je určený len na jednorazový nákup tovaru a nemožno ho vymeniť za peniaze.

V prípade podozrenia na opakované uplatňovanie zľavových kódov, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a keď takáto činnosť nesie známky podvodného konania, Dodávateľ si vyhradzuje právo na nedodanie tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri nákupe darčekového poukazu nemožno využiť bonusový program.

6. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

Tovar expedujeme do 24 hodín nasledujúceho pracovného dňa. V období vianočných sviatkov je odbavenie objednávok vybavované obmedzene, keď kupujúci sú na webových stránkach informovaní o aktuálnych termínoch dodania.

Z dôvodu okamžitej fakturácie a následnej expedície objednaného tovaru nemožno vykonávať doobjednávku, popr. zmeny v pôvodnej objednávke, pokiaľ sa kupujúci nedohodne s predávajúcim inak. Objednávky sú vybavované v poradí, v ktorom prichádzajú, a ich zlučovanie nie je z technických dôvodov možné.

Doručenie balíka (PPL/DHL)

PPL po Českej republike:

 • pri objednávke v hodnote menšej ako 2 500 Kč je cena dopravy 100 Kč
 • pri objednávke v hodnote väčšej alebo rovnajúcej sa 2 500 Kč je cena dopravy 0 Kč

DHL na Slovensko:

 • pri objednávke v hodnote menšej ako 140 € je cena dopravy 4 €
 • pri objednávke v hodnote väčšej alebo rovnajúcej sa 140 je cena dopravy 0 €

DHL po Európe:

 • cena stanovená podľa konkrétneho miesta doručenia bez ohľadu na výšku objednávky
 • Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Estónsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko – cena dopravy 10 €
 • Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko – cena dopravy 15 €
 • Bulharsko, Chorvátsko, Nórsko, Portugalsko, Grécko, Rumunsko, Slovinsko – cena dopravy 20 €
 • Švajčiarsko – cena dopravy 40 €

Výška poštovného sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych akcií – zákazník je vždy pred uzavretím objednávky informovaný o aktuálne platných cenách.

Na akciové a zlacnené položky a ďalej na darčekové predmety sa zľava na dopravu nevzťahuje. 

Cestu zásielky je možné sledovať na internete na webovej stránke http://www.ppl.cz/ po zadaní jej čísla (11 číslic).

Ak kupujúci odmietne prevzatie tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu, na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim, z iných ako zákonných dôvodov, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorá je týmto konaním predávajúcemu spôsobená. Predovšetkým náklady na poštovné a balné.

Doručenie na súkromnú adresu

Ráno pred doručením bude kupujúceho kontaktovať kuriér, aby vám oznámil podrobnosti odovzdania (sms a e-mail), oznámi vám približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Dá sa dohodnúť aj na zmene miesta a času doručenia.

Pri využití tohto spôsobu dopravy je nutné zadávať telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť.

Zásielku vám štandardne PPL doručuje v rozmedzí 8 – 18 hodín v pracovných dňoch (presný čas doručenia nemožno ovplyvniť, ale možno ho spresniť po kontakte s vodičom). V prípade nezastihnutia vám zanechá oznámenie (na e-mail) a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň.

V určitých lokalitách ČR PPL ponúka aj večerné doručenie v rozmedzí 17.00 – 21.00 hod. (zoznam lokalít nájdete na: http://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_k_produktum/Vnitrostatni_balikova_preprava/Lokality_pro_vecerni_doruceni_PPL_Soukroma_adresa.xls).

Hmotnosť balíka je obmedzená do 30 kg.

Doručenie na PPL PARCEL SHOP

Parcel Shop je sieť zmluvných partnerov prepravnej spoločnosti PPL a slúži na uloženie zásielky tak, aby si ju mohol zákazník vyzdvihnúť osobne bez nutnosti stretnúť sa s kuriérom. Možnosť doručenia do PPL PARCEL SHOP si volí každý zákazník sám priamo v nákupnom košíku, kde si zvolí konkrétne miesto z ponuky PPL.

Čas uloženia zásielky v PPL PARCEL SHOPE je 7 dní, o uložení sú vždy odoslané zákazníkovi SMS aj e-mail (súčasťou informácie je presná adresa a aktuálne otváracie hodiny). 

V PPL PARCEL SHOPE je v prípade dobierky možné platiť iba v hotovosti.

Komunikácia s PPL

Pre komunikáciu s PPL používajte výhradne číslo zásielky (11 číslic).

Doručenie balíka (Česká pošta)

po Českej republike:

 • pri objednávke v hodnote menšej ako 1 000 Kč je cena dopravy 100 Kč
 • pri objednávke v hodnote väčšej alebo rovnajúcej sa 1 000 Kč je cena dopravy 100 Kč

Na akciové a zlacnené položky a ďalej na darčekové predmety sa zľava na dopravu nevzťahuje.

Výška poštovného sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych akcií – zákazník je vždy pred uzavretím objednávky informovaný o aktuálne platných cenách.

Zásielku vám doručíme nasledujúci pracovný deň. O prevzatí zásielky ČP na prepravu budete informovaní e-mailom. V prípade, že vás doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na príslušnej pošte s tým, že do schránky vám bude vložená informácia o uložení zásielky, súčasne dostanete SMS informáciu. Pred koncom úložnej lehoty rozosiela ČP znovu upozornenia na uloženie zásielky.

Hmotnosť balíka je obmedzená do 30 kg.

Cestu zásielky je možné sledovať na internete na webovej stránke http://www.ceskaposta.cz/ po zadaní jej čísla. 

Na pošte bude balíček uchovaný na prevzatie 7 dní.

Ak kupujúci odmietne prevzatie tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu, na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim, z iných ako zákonných dôvodov, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorá je týmto konaním predávajúcemu spôsobená. Predovšetkým náklady na poštovné a balné.

Prevzatie zásielky

Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar. Odporúčame zásielku nepreberať alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby. Ak kupujúci nevytkne chyby zásielky bez zbytočného odkladu, môže od neho Dodávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto omeškaním vznikla.

Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie.

Obsah zásielky skontrolujte po odchode vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri odovzdávaní.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodená. Preto radšej pred podpisom starostlivo skontrolujte zásielku.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Stornovať možno buď telefonicky na čísle 481621261 alebo na e-maile objednavky@matejovsky-textil.cz. 

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČO na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa riadi predaj Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), vylučujú sa však ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár (link je k dispozícii na konci obchodných podmienok), ale nie je to podmienkou. Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy odporúčame priložiť do zásielky spolu s vráteným tovarom a zaslať na adresu predávajúceho – urýchli sa tak proces odbavenia vašej požiadavky. Takisto je možné zaslať odstúpenie od kúpnej zmluvy na adresu elektronickej pošty predávajúceho objednavky@matejovsky-textil.cz.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený dodávateľovi poškodený, opotrebený alebo upravený na mieru, vzniká dodávateľovi voči kupujúcemu nárok na náhradu škody (v primeranej výške) jemu týmto vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybalením tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Storno objednávky zo strany dodávateľa – dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny zjavne iné, ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. o 70 % nižšia cena, než je pre tieto druhy a typ tovaru obvyklé), a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu k tomuto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. medzitým bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci jednostranne započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že zásielky zasielané predávajúcemu na dobierku nebudú prevzaté.

8. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti (pričom z povahy technológie výroby je tolerancia rozmerov aj náplní pred vypraním +/− 5 %) a v prípade konfekčných úprav na prianie zákazníka vychádzame z údajov poskytnutých zákazníkom, ktoré sú navýšené o priestor na vyzrážanie materiálu.
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak kupujúci neoznámil chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Pri zaslaní reklamácie je kupujúci povinný priložiť kópiu alebo originál predajného dokladu, ďalej je povinný opísať predmetnú chybu a priložiť aktuálne kontaktné údaje (vr. e-mailovej adresy).

Táto záruka sa nevzťahuje na tie chyby tovaru, ktoré boli spôsobené jeho bežným opotrebením alebo v dôsledku jeho nesprávneho používania či ošetrovania.

Kupujúci berie na vedomie, že zásielky zasielané predávajúcemu na dobierku nebudú prevzaté.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného používateľa webovej stránky vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení sa riadi podmienkami spracovania osobných údajov, ktorých aktuálne plné znenie je k dispozícii tu.

10. Používanie cookies

Na webovej stránke sú používané tzv. Cookies. Pravidlá ich používania, ako aj spôsob, ako ich používanie zakázať, sú k dispozícii tu.

11. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. 

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

12. Výmena tovaru

Ak dôjde k chybnému výberu, napr. veľkosti či materiálu, kupujúci môže zaslať nepoužívaný (tým sa rozumu i nevypratý) a nepoškodený výrobok v originálnom nepoškodenom obale späť na adresu predávajúceho, ktorý umožňuje výrobok vymeniť, najneskôr však do 30 dní od kúpy tovaru. Náklady na dopravu a za dobierku z pôvodnej objednávky nebudú pri výmene tovaru kompenzované, takisto nie sú hradené náklady na zaslanie tovaru na výmenu. Prípadný cenový rozdiel medzi vráteným a novozvoleným tovarom bude kompenzovaný alebo doúčtovaný podľa skutočnosti.

Fakt, že ide o výmenu tovaru, musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne, kde špecifikuje, za aké položky má byť vymenený a doplnený.

13. Rozhodné právo

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14. Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@matejovsky-textil.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Všetky záležitosti a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Naša spoločnosť z dôvodu starostlivosti o zákazníka preferuje akékoľvek riešenie sporov najprv mimosúdnou cestou, keď s týmto cieľom sa na našu kontaktnú adresu môže obrátiť každý kupujúci – spotrebiteľ. 

Prípadné spory medzi spol. Matějovský a. s. a Kupujúcim možno naďalej riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. Viac informácií o tomto mimosúdnom riešení sporov nájdete tu.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná s cieľom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. 

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2019

 

Matějovský a.s.
Vladimíra Komárka 606
513 01 Semily
tel.: +420 481 621 261
e-mail: obchod@matejovsky-textil.cz

 

Na stiahnutie

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Skúsenosti a tradícia

v textilnej výrobe

Kvalitné materiály

a moderné technológie

Úpravy zadarmo

zakúpených obliečok

Doprava zadarmo

pri nákupe nad 3 000 Kč

TOPlist