Zavřít

Podmienky spracovania osobných údajov

Informácie o nás

Tieto podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti Matějovský a.s., IČO: 04561856 (ďalej len „my“), so sídlom Vladimíra Komárka 606, Semily, 513 01, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.matejovsky-obliecky.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

Matějovský a.s. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a určuje tak, na aký účel a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame?

Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu do zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využívame informácie o tovare, ktorý naši zákazníci kúpili. Ak ste vo svojom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahŕňajúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznaní či presvedčení a pod.

Na aké účely údaje spracovávame?

Na vybavenie vašej objednávky, t. j. na plnenie zmluvy medzi nami a zákazníkom, využívame vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôžeme vybaviť vašu objednávku.

Na ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznamov využívame predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na webových stránkach už kúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe chýbajúceho priameho marketingu. Nevyžadujeme tak so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňujeme vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom tiež môžeme obchodné oznámenie zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu objednávky na webových stránkach. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení. Ak súhlas odvoláte, nebudeme vaše údaje naďalej na účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Matějovský a.s. spracovávame pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné iba na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získavame štatistiky, analýzy a reporty o správaní používateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu zákazníkov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Na zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom Matějovský a.s. do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese it@matejovsky-textil.cz alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto podmienkach.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Kto má prístup k údajom?

V prvom rade spracovávajú osobné údaje naši pracovníci. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráca s Matějovský a.s.

Matějovský a.s. ďalej ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom je každý orgán, ktorý pre nás spracováva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré stanovíme. V prípade, keď sa so spracovaním vyžaduje váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktorých využívame, patria:

 • PPL CZ s.r.o. (zaistenie distribúcie tovaru)
 • Česká pošta, s. p. (zaistenie distribúcie tovaru)
 • Smartsupp.com, s.r.o. (nástroje pre webový chat)
 • TOPlist s.r.o. (nástroje pre audit návštevnosti)
 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pre on-line marketing)
 • Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pre on-line marketing)

Ako dlho údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje s cieľom plnenia zmluvy po celý čas vybavovania objednávky vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne uchovávame niektoré údaje uvedené v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom dovtedy, kým nedôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne dovtedy, kým nie je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov s týmto cieľom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané 10 rokov. Potom požiadame o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celý čas trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. v čase, keď ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne dovtedy, kým nie je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov s týmto cieľom. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonávame len v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Matějovský a.s. vzťahujú.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa na nás môžete obrátiť a požadovať:

 • Informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré spracovávame, ich účelu a povahy spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov okrem Matějovský a.s. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú uvedené v týchto podmienkach.
 • Prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli pri vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám potvrdíme, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané, a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu k inému subjektu, keď odovzdáme vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému sprostredkovateľovi podľa vášho želania.

Ďalej môžu naši zákazníci vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorého bezodkladne ukončíme spracovanie osobných údajov na tieto účely.

Okrem vyššie uvedeného oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Dbáme na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Kladieme pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Zabezpečenie osobných údajov je z našej strany pravidelne revidované a ochranu neustále vylepšujeme.

Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa na nás môžete obracať e-mailom na adresu it@matejovsky-textil.cz alebo na telefónnom čísle +420 481 621 261.

 

Skúsenosti a tradícia

v textilnej výrobe

Kvalitné materiály

a moderné technológie

Úpravy zadarmo

zakúpených obliečok

Doprava zadarmo

pri nákupe nad 3 000 Kč

TOPlist